Whitey-2000                                       Whitey 2000. 420 × 297 mm. Ink on paper.